Skip Navigation to Content
Home ≫ Polityka prywatności

Administrator danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest Katarzyna Wardęcka-Sibera prowadząca działalność KA-Technical Group Katarzyna Wardęcka-Sibera, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 91i, 59-300 Lubin, posiadająca numer NIP 7282649814 oraz numer REGON 388930623.
 2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Firmy, a także przysługujących uprawnień, można kierować korzystając z adresu poczty elektronicznej biuro@ka-technical.com.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania współpracy i/lub zawarcia umowy z administratorem danych.
 5. Administrator danych przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług lub podjęcia czynności na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Cel przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firmie,
 • przygotowanie oferty handlowej w odpowiedzi na zainteresowanie klienta,
 • kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności w odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych,
 • realizacji zawartych umów.

Odbiorcy danych:

 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podmioty współpracujące z administratorem danych, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.
 2. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Okres przechowywania danych osobowych:

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą:

Każda osoba, której dane dotyczą, ma:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych.
 2. Prawo do żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych.
 3. Prawo do żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania.
 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 1. Prawo do do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany
 2. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach.
 3. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 4. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez nią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 6. Podanie przez osobę danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Profilowanie:

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym poprzez profilowanie.