Skip Navigation to Content
Home ≫ Egzamin – układnice magazynowe

Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż przykładowy zestaw pytań.


Zapraszamy do zapoznania się z zestawem pytań egzaminacyjnych na układnice magazynowe.

1. 
Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

2. 
Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB?

3. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych

4. 
Dozorem technicznym nazywamy

5. 
Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

6. 
Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako

7. 
Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać

8. 
Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

9. 
Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje

10. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

11. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

12. 
W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

13. 
W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

14. 
W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

15. 
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

16. 
Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

17. 
Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to

18. 
Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

19. 
Nieszczęśliwy wypadek to

20. 
Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga

21. 
Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

22. 
Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje

23. 
Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi

24. 
Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

25. 
Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem

26. 
Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.

27. 
Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

28. 
Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy

29. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone

30. 
Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

31. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

32. 
Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie

33. 
Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

34. 
Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje

35. 
Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest

36. 
Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

37. 
W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący

38. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

39. 
Przeciążanie UTB w trakcie pracy

40. 
Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

41. 
Obowiązki obsługującego określone są

42. 
Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

43. 
Jednostką dozoru technicznego jest

44. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie

45. 
Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z

46. 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

47. 
Instrukcja eksploatacji może nie zawierać

48. 
Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać

49. 
Decyzja wydana przez UDT

50. 
Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

51. 
Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT

52. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne

53. 
Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

54. 
Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację

55. 
Instrukcja eksploatacji to

56. 
Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się

57. 
Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

58. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

59. 
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są

60. 
Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

61. 
Obsługującemu nie wolno

62. 
Formami dozoru technicznego są

63. 
Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków

64. 
Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

65. 
Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest

66. 
Przenoszenia ładunków nad osobami jest

67. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

68. 
Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu

69. 
Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

70. 
Instrukcja stanowiskowa

71. 
Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący

72. 
Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

73. 
Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z

74. 
Masą netto 1000 l wody wynosi ok

75. 
Masą ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi

76. 
Masą 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi

77. 
Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie

78. 
Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

79. 
Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

80. 
Przed rozpoczęciem pracy przez obsługującego układnice za sprawdzenie poprawności jej działania odpowiedzialny jest:

81. 
Zawór bezpieczeństwa napędu hydraulicznego zadziała w przypadku:

82. 
Częstotliwość przeglądów konserwacyjnych układnicy powinna być wykonywana zgodnie z:

83. 
Po stwierdzeniu, ze układnica posiada aktualna i pozytywna decyzje zezwalająca na eksploatacje wydana przez właściwy organ dozoru technicznego, natomiast nie posiada aktualnego wpisu w dzienniku konserwacji potwierdzającego operator powinien:

84. 
Operator po stwierdzeniu nieprawidłowego działania układnicy:

85. 
Kto zgodnie z ustawa o dozorze technicznym wydaje decyzje zezwalająca na eksploatacje układnicy?

86. 
Od czego zależy stosowanie środków ochrony indywidualnej przy UTB?

87. 
Wskaż podstawowe obowiązki obsługującego UTB:

88. 
Czy obsługujący może pracować układnica bez ważnej decyzji UDT zezwalającej na eksploatacje:

89. 
Badanie eksploatacyjne jest rodzajem badania:

90. 
Księga rewizji układnicy może nie zawierać:

91. 
Kto może cofnąć uprawnienia do obsługi lub konserwacji urządzeń transportu bliskiego?

92. 
Środkami ochrony indywidualnej są:

93. 
W jakich terminach przeprowadza się badania okresowe układnicy magazynowej:

94. 
Dokument wydany przez inspektora po badaniu to:

95. 
Eksploatujący jest zobowiązany wyłączyć z eksploatacji urządzenie, gdy:

96. 
Jakie rodzaje napędów stosowane są w mechanizmach układnic:

97. 
Co należy zrobić w przypadku kolizji układnicy z jednostka ładunku, regałem lub zderzaniem hydraulicznym:

98. 
Jakie rodzaje napędu są stosowane w układnicach:

99. 
Jakie środki stosuje się w celu zatrzymania jazdy układnicy na końcu toru:

100. 
Ile zwojów liny musi pozostać na bębnie linowym przy najniższym położeniu zespołu podnoszącego:

101. 
Jaki jest minimalny współczynnik bezpieczeństwa dla lin nośnych:

102. 
Ładunek nominalny (udźwig) układnicy to:

103. 
Jaką funkcję w układnicy pełni chwytacz:

104. 
System zabezpieczający przed przeciążeniem układnicy stosuje się:

KA-Technical Group

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 91 i

59-300 Lubin

KONTAKT

Tel: + 48 506-045-043

Tel: + 48 696-085-022

E-mail: biuro@ka-technical.com