Skip Navigation to Content
Home ≫ Egzamin – dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne

Zapraszamy do zapoznania się z zestawem pytań egzaminacyjnych na dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne.

1. 
Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

2. 
Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB?

3. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych

4. 
Dozorem technicznym nazywamy

5. 
Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

6. 
Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako

7. 
Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać

8. 
Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

9. 
Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje

10. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

11. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

12. 
W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

13. 
W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

14. 
W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

15. 
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

16. 
Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

17. 
Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to

18. 
Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

19. 
Nieszczęśliwy wypadek to

20. 
Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

21. 
Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje

22. 
Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi

23. 
Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

24. 
Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem

25. 
Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.

26. 
Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

27. 
Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy

28. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone

29. 
Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

30. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

31. 
Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie

32. 
Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

33. 
Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje

34. 
Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest

35. 
Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

36. 
W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący

37. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

38. 
Przeciążanie UTB w trakcie pracy

39. 
Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

40. 
Obowiązki obsługującego określone są

41. 
Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

42. 
Jednostką dozoru technicznego jest

43. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie

44. 
Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z

45. 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

46. 
Instrukcja eksploatacji może nie zawierać

47. 
Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać

48. 
Decyzja wydana przez UDT

49. 
Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

50. 
Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT

51. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne

52. 
Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

53. 
Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację

54. 
Instrukcja eksploatacji to

55. 
Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się

56. 
Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

57. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

58. 
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są

59. 
Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

60. 
Formami dozoru technicznego są

61. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

62. 
Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu

63. 
Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

64. 
Instrukcja stanowiskowa

65. 
Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący

66. 
Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

67. 
Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z

68. 
Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

69. 
Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

70. 
Co nazywamy strefa odryglowania drzwi szybowych

71. 
Kiedy przerwanie dowolnego łącznika bezpieczeństwa w obwodzie sterowym powinno spowodować odłączenie silnika napędowego z jednoczesnym zadziałaniem hamulca

72. 
Do elektrycznych elementów bezpieczeństwa nie należy

73. 
Do mechanicznych elementów bezpieczeństwa nie należą

74. 
Podstawowe parametry dźwigu to

75. 
Wyposażenie elektryczne występujące w dźwigu to

76. 
Co to jest nadszybie

77. 
Co to jest podszybie

78. 
Jaki rodzaj napędu jest stosowany w dźwigach towarowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalnych

79. 
Jakie informacje powinny być zawarte wewnątrz kabiny dźwigu

80. 
Jaki powinien być łącznik zatrzymania bezzwłocznego

81. 
Jaką funkcję pełnią zderzaki w dźwigu

82. 
Jak długo chwytacze utrzymają kabinę obciążoną 100% udźwigu

83. 
Dźwig towarowo-osobowy z napędem ciernym może nie być wyposażony w

84. 
Mechaniczny element bezpieczeństwa montowany w dźwigach towarowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalnych to

85. 
W dźwigach hydraulicznych zawór zabezpieczający przy pęknięciu przewodów służy do

86. 
Właz w dachu kabiny służy do

87. 
Jeżeli w kabinie nie działa oświetlenie, to

88. 
W czym wyraża się udźwig

89. 
Zapis Q=1000kg/13 osób oznacza, że dźwigiem można przetransportować

90. 
Która czynność nie zawiera się w zakresie obsługi codziennej dźwigu ze sterowaniem wewnętrznym

91. 
Elementem wyposażenia kabiny dźwigu towarowego jest

92. 
W jakim położeniu i stanie należy pozostawić kabinę dźwigu kiedy uszkodzeniu uległy drzwi na jednym z przystanków (drzwi nie dają się zamknąć, a dźwig mimo to jeździ)

93. 
Czy podczas normalnej pracy dozwolone jest przekraczanie przez operatora dopuszczalnego udźwigu urządzenia

94. 
Co należy zrobić, gdy zauważy się niebezpieczne uszkodzenie dźwigu

95. 
Jak bezpiecznie przewozić ładunki na wózkach w kabinie dźwigu towarowego

96. 
Jakie czynności musi wykonać osoba obsługująca dźwig towarowy przed rozpoczęciem pracy

97. 
Czy operator może jeździć na kabinie dźwigu

98. 
Gdzie powinien przebywać operator w kabinie dźwigu

99. 
Natychmiastowe unieruchomienie i zabezpieczenie dźwigu przez obsługującego powinno nastąpić po stwierdzeniu, że

100. 
W przypadku, gdy łączna masa osób i towarów przekracza udźwig nominalny, wykonanie jazdy przez obsługującego jest

101. 
Przed rozpoczęciem przewożenia osób i towarów przez obsługującego, za sprawdzenie poprawności działania dźwigu odpowiedzialny jest

102. 
Przed rozpoczęciem pracy operator powinien sprawdzić poprawność działania

103. 
Za bezpieczne rozmieszczenie ładunku podczas transportu odpowiada

104. 
Które z wymienionych czynności są zabronione

105. 
Co nie należy do czynności obsługującego dźwig

106. 
Jakie urządzenia techniczne mogą być obsługiwane w zakresie wnioskowanej kategorii

107. 
Co ile przeprowadza się badania okresowe dla dźwigów towarowych

108. 
Jakie są m.in. obowiązki operatora dźwigu przed rozpoczęciem pracy

109. 
Jakie są obowiązki operatora po zakończonej pracy

110. 
Do czego służą łączniki elektryczne w zamkach bezpieczeństwa

111. 
Zadaniem zamka bezpieczeństwa drzwi przystankowych jest uniemożliwienie

112. 
Rygiel drzwi przystankowych dźwigu jest

113. 
Ogranicznik prędkości ma za zadanie

114. 
Co to jest strefa prawidłowego zatrzymania dźwigu

115. 
Łącznik krańcowy służy

116. 
Do czego służą chwytacze

117. 
Normalne otwarcie drzwi szybowych nie jest możliwe, kiedy kabina jest poza

118. 
Ile palet o wymiarach wys. 1,5m szer. 1m i dł. 1 m i wadze 50 kg każda można przewieźć maksymalnie jednorazowo dźwigiem o udźwigu 500 kg. I wymiarach wewnętrznych kabiny wys. 2m, szer. 2,5m i dł. 4,5m

119. 
Ile jazd należy wykonać mając do dyspozycji dźwig towarowo-osobowy o udźwigu nominalnym 1200 kg do przetransportowania 6 palet o masie 200 kg każda

120. 
Operator ma przewieźć 3 niewielkie pakunki o wadze 250 kg każdy dźwigiem o udźwigu 500 kg. Aby to zrobić będzie musiał wykonać

121. 
Ile co najmniej jazd należy wykonać, aby przewieźć ładunek w 100 jednakowych kartonach o łącznej wadze 1000 kg dźwigiem szpitalnym o udźwigu 1000kg

122. 
Jeżeli udźwig dźwigu wynosi 2000 kg, a transportowane palety waza po 500kg jedna, to ile palet można transportować jednorazowo

123. 
Ile niewielkich paczek o wadze 100kg każda można przewieźć jednorazowo dźwigiem ze sterowaniem wewnętrznym o udźwigu 500kg

KA-Technical Group

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 91 i

59-300 Lubin

KONTAKT

Tel: + 48 506-045-043

Tel: + 48 696-085-022

E-mail: biuro@ka-technical.com