Skip Navigation to Content
Home ≫ Egzamin – wciągniki i wciągarki sterowane ogólnego przeznaczenia

Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż przykładowy zestaw pytań.


Zapraszamy do zapoznania się z zestawem pytań egzaminacyjnych na wciągniki i wciągarki sterowane ogólnego przeznaczenia.

1. 
Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

2. 
Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB?

3. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych

4. 
Dozorem technicznym nazywamy

5. 
Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

6. 
Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako

7. 
Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać

8. 
Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

9. 
Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje

10. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

11. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

12. 
W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

13. 
W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

14. 
W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

15. 
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

16. 
Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

17. 
Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to

18. 
Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

19. 
Nieszczęśliwy wypadek to

20. 
Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga

21. 
Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

22. 
Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje

23. 
Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi

24. 
Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

25. 
Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem

26. 
Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.

27. 
Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

28. 
Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy

29. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone

30. 
Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

31. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

32. 
Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie

33. 
Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

34. 
Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje

35. 
Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest

36. 
Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

37. 
W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący

38. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

39. 
Przeciążanie UTB w trakcie pracy

40. 
Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

41. 
Obowiązki obsługującego określone są

42. 
Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

43. 
Jednostką dozoru technicznego jest

44. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie

45. 
Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z

46. 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

47. 
Instrukcja eksploatacji może nie zawierać

48. 
Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać

49. 
Decyzja wydana przez UDT

50. 
Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

51. 
Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT

52. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne

53. 
Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

54. 
Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację

55. 
Instrukcja eksploatacji to

56. 
Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się

57. 
Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

58. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

59. 
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są

60. 
Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

61. 
Obsługującemu nie wolno

62. 
Formami dozoru technicznego są

63. 
Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków

64. 
Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

65. 
Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest

66. 
Przenoszenia ładunków nad osobami jest

67. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

68. 
Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu

69. 
Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

70. 
Instrukcja stanowiskowa

71. 
Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący

72. 
Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

73. 
Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z

74. 
Masą netto 1000 l wody wynosi ok

75. 
Masą ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi

76. 
Masą 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi

77. 
Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie

78. 
Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

79. 
Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

80. 
Wciągarka to:

81. 
Wciągnik to:

82. 
Wciągarkę przedstawia obraz:

83. 
Wciągnik przedstawia obraz:

84. 
Częściami składowymi wciągnika są:

85. 
Zderzaki to:

86. 
We wciągnikach linowych zderzaki mogą występować:

87. 
We wciągnikach łańcuchowych zderzaki mogą występować:

88. 
Odboje to:

89. 
Łapa oporowa jest przedstawiona na obrazie:

90. 
Zgarniacz szynowy jest przedstawiony na obrazie:

91. 
Lina zbudowana jest z:

92. 
Rdzeń liny jest oznaczony numerem:

93. 
Splotka liny jest oznaczona numerem:

94. 
Linę sześciosplotkową przedstawia obraz:

95. 
Ilość splotek przedstawionej na rysunku liny to:

96. 
Wciągniki łańcuchowe wyposażone są najczęściej w łańcuch:

97. 
Zabezpieczenia haka przed odkręceniem może być realizowane za pomocą:

98. 
Zapadka w zbloczu hakowym to:

99. 
Zabezpieczeniem mechanicznym w budowie wciągarki nie jest:

100. 
Luzownik może służyć:

101. 
Wskazana na zdjęciu część wciągarki to:

102. 
Nazwij część wskazaną na zdjęciu:

103. 
Zabezpieczeniami elektrycznymi stosowanymi w budowie wciągników są:

104. 
Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie wciągarek są:

105. 
Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie Iinowym ?

106. 
Które z wymienionych poniżej elementów są zabezpieczeniami typu mechanicznego ?

107. 
Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra" wykonuje się:

108. 
Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do:

109. 
Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra":

110. 
Blokada krzyżowa w kasecie sterującej to:

111. 
Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje:

112. 
Kierunki jazdy wciągnika lub wciągarki sterowanej radiowo powinny być oznaczone:

113. 
Skrót GNP oznacza:

114. 
Zabezpieczeniem przed wypadnięciem ładunku z gardzieli haka jest:

115. 
Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP?

116. 
W jakich wciągnikach nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?

117. 
Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia wciągnika lub wciągarki może być:

118. 
Do podstawowych parametrów wciągnika należy:

119. 
Istotnym kryterium zużycia haka jest:

120. 
O ile producent nie określa inaczej, dopuszczalne wytarcie gardzieli haka wciągnika ogólnego zastosowania wynosi:

121. 
O ile producent nie określa inaczej, dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wciągnika ogólnego zastosowania wynosi:

122. 
Pęknięta splotka Iiny nośnej wciągnika lub wciągarki powoduje, że:

123. 
W przypadku awarii wciągnika lub wciągarki z ładunkiem na haku obsługujący powinien

124. 
Obsługującemu zabrania się:

125. 
Sprawdzanie działania łączników krańcowych:

126. 
Próbę hamulca przeprowadza się:

127. 
W przypadku gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta:

128. 
Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się:

129. 
Po zakończonej pracy, zblocze hakowe:

130. 
Czy podczas normalnej pracy obsługującemu wolno w pewnych sytuacjach przeciążać wciągnik lub wciągarkę ?

131. 
Na jakiej wysokości nad osobami można przewieźć ładunek przy użyciu wciągnika lub wciągarki?

132. 
Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przewieźć ładunek przy użyciu wciągnika lub wciągarki?

133. 
Jak należy zapobiegać wahaniom dużych gabarytowo ładunków?

134. 
Kiedy powinno stosować się trawersę?

135. 
Czy wolno podnosić ładunki tkwiące w ziemi lub przymarznięte?

136. 
Czy podczas pracy można pozostawić zawieszony ładunek na haku wciągarki bez nadzoru?

137. 
Czy można podnosić jeden ładunek przez dwa wciągniki?

138. 
Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem:

139. 
Sygnał ”STOP”, na który należy bezzwłocznie zareagować może podać:

140. 
Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym?

141. 
Operator wciągnika lub wciągarki widząc ludzi na trasie przenoszonego ładunku, powinien:

142. 
W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra operator powinien:

143. 
Po zakończeniu pracy wciągnikiem lub wciągarką należy:

144. 
Kojarzenie ruchów roboczych wciągnika lub wciągarki to:

145. 
Metr sześcienny stali w przybliżeniu waży:

146. 
Jak należy poprawnie sprawdzić działanie łączników krańcowych ww. wciągarkach dwubiegowych?

147. 
Czy po zakończeniu pracy operator wciągnika lub wciągarki może pozostawić zawiesia na haku mechanizmu podnoszenia?

148. 
Czy obsługujący może eksploatować urządzenie z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia:

149. 
Czy obsługujący może podnosić przemieszczany ładunek gdy liny mechanizmu podnoszenia wciągnika lub wciągarki nie są w pionie:

150. 
W przypadku konieczności podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatorowi:

151. 
Nad pomieszczeniami w których mogą przebywać ludzie:

152. 
Ładunki wolno składować:

153. 
W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy:

154. 
Chwytnik elektromagnetyczny służy do podnoszenia:

155. 
Chwytnik pneumatyczny umożliwia podnoszenie ładunku dzięki:

156. 
Wciągnikiem lub wciągarką nie można podnosić ładunków:

157. 
Ocena stanu techniczny haka:

158. 
Obsługujący podejmując ładunek:

159. 
Sprawdzenie przez operatora działania łączników krańcowych wciągników i wciągarek jest:

160. 
Wyłącznik kluczykowy w kasecie sterującej służy do:

161. 
Łańcuch nośny powinien być smarowany:

162. 
Kryterium wytarcia gardzieli haka wynosi (o ile instrukcja obsługi nie określa inaczej)

163. 
Wyjęcie kluczyka z kasety sterowej powinno być możliwe tylko:

164. 
Poniższy rysunek przedstawia cechę:

165. 
Poniższy rysunek przedstawia cechę:

166. 
Poniższy rysunek przedstawia cechę:

167. 
Trawersa służy do:

168. 
Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi:

169. 
Skrót DOR oznacza:

170. 
Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić:

171. 
Na redukcje DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa:

172. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:

173. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:

174. 
Na rysunku pokazana jest:

175. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego:

176. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego:

177. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego:

178. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego:

179. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

180. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

181. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

182. 
Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy:

183. 
Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy:

184. 
Poniższy rysunek przedstawia:

185. 
Poniższy rysunek przedstawia:

186. 
Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

187. 
Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

188. 
Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada:

189. 
Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach:

190. 
Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od:

191. 
Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek:

192. 
Zawiesie to:

193. 
Zawiesia możemy podzielić:

194. 
DOR zawiesia pasowego można określić:

195. 
Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej:

196. 
Zawiesia łańcuchowe:

197. 
Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy α stosowany w zawiesiu może wynieść:

198. 
Maksymalny kąt beta w zawiesiu może wynieść:

199. 
Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy:

200. 
Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy:

201. 
Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy:

202. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:

203. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:

204. 
O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to:

205. 
O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi:

206. 
Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

207. 
Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa:

208. 
Kąty alfa i beta w odniesieniu do zawiesi:

209. 
Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy:

210. 
Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest:

211. 
Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest:

212. 
Poniższy rysunek przedstawia:

213. 
Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi:

214. 
Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 60° wynosi:

215. 
Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 45° wynosi:

216. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka:

217. 
Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 55° nie może przekraczać:

218. 
Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 40° nie może przekraczać:

219. 
Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 50° nie może przekraczać:

220. 
Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 65° nie może przekraczać:

221. 
W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

222. 
W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

223. 
W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

224. 
Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej:

225. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej:

226. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych:

227. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości:

228. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych:

229. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej:

230. 
Na zdjęciu poniżej symbol alfa oznacza:

231. 
Na zdjęciu poniżej symbol beta oznacza:

232. 
Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku:

KA-Technical Group

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 91 i

59-300 Lubin

KONTAKT

Tel: + 48 506-045-043

Tel: + 48 696-085-022

E-mail: biuro@ka-technical.com