Skip Navigation to Content
Home ≫ Egzamin- podesty ruchome przejezdne

Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż przykładowy zestaw pytań.


Zapraszamy do zapoznania się z zestawem pytań egzaminacyjnych na podesty ruchome przejezdne.

 

1. 
Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

2. 
Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB?

3. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych

4. 
Dozorem technicznym nazywamy

5. 
Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

6. 
Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako

7. 
Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać

8. 
Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

9. 
Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje

10. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

11. 
W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

12. 
W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

13. 
W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

14. 
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

15. 
Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

16. 
Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to

17. 
Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

18. 
Nieszczęśliwy wypadek to

19. 
Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

20. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

21. 
Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje

22. 
Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi

23. 
Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

24. 
Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem

25. 
Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.

26. 
Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

27. 
Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy

28. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone

29. 
Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

30. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

31. 
Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie

32. 
Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

33. 
Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje

34. 
Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest

35. 
Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

36. 
W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący

37. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

38. 
Przeciążanie UTB w trakcie pracy

39. 
Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

40. 
Obowiązki obsługującego określone są

41. 
Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

42. 
Jednostką dozoru technicznego jest

43. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie

44. 
Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z

45. 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

46. 
Instrukcja eksploatacji może nie zawierać

47. 
Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać

48. 
Decyzja wydana przez UDT

49. 
Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

50. 
Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT

51. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne

52. 
Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

53. 
Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację

54. 
Instrukcja eksploatacji to

55. 
Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się

56. 
Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

57. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

58. 
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są

59. 
Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

60. 
Formami dozoru technicznego są

61. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

62. 
Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu

63. 
Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

64. 
Instrukcja stanowiskowa

65. 
Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący

66. 
Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

67. 
Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z

68. 
Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

69. 
Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

70. 
Wysięg podestu to

71. 
Składnikiem wykresu pola pracy podestu nie jest

72. 
0 ile wytwórca nie określi inaczej przeglądy konserwacyjne podestów przejezdnych powinny być wykonywane nie rzadziej niż

73. 
Badania okresowe podestów przejezdnych wykonywane są

74. 
Operatorem podestu ruchomego sterowanego z platformy roboczej może być osoba która

75. 
W przypadku podestów gdzie dopuszczalna ilość osób mogących przebywać na platformie roboczej jest większa niż 2, zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi musi posiadać

76. 
W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalny udźwig podestu

77. 
W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną ilość osób, które mogą przebywać na platformie roboczej

78. 
W oparciu o przedstawiony rysunek określ poprawne parametry pracy podestu

79. 
Przedstawiony rysunek określa

80. 
Przedstawiony rysunek określa

81. 
Przedstawiony rysunek określa

82. 
Paląca się lampka ostrzegawcza przy pokazanym symbolu graficznym występującym w niektórych podestach oznacza

83. 
Podest oznaczony przedstawionym rysunkiem jest

84. 
Przedstawiony rysunek określa

85. 
Wybór pozycji A w przedstawionym rysunku oznacza

86. 
Załączenie mechanizmu jazdy podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą

87. 
Załączenie mechanizmu podnoszenia podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego literą

88. 
Który z oznaczonych piktogramów oznacza funkcję skrętu kół jezdnych podestu

89. 
Na maksymalny udźwig podestu z przedstawionego rysunku składa się

90. 
Przedstawiony rysunek określa

91. 
Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku A powoduje

92. 
Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku B powoduje

93. 
Wciśnięcie przycisków oznaczonych literą C znajdujących się na dźwigni sterującej powoduje

94. 
Przedstawiony symbol określa

95. 
Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to oznaczony na rysunku element

96. 
Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesioną platformą to

97. 
Akumulatory podestów przejezdnych elektrycznych

98. 
Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to

99. 
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest

100. 
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

101. 
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

102. 
Jednym ze sposobów zabezpieczenia podestu przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni sterujących jest

103. 
Prędkość jazdy podestu ruchomego przejezdnego wolnobieżnego

104. 
Na wartość prędkości podestu wolnobieżnego ma wpływ

105. 
Podpory podestów ruchomych mają za zadanie

106. 
Kolumna obrotowa podestu

107. 
Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?

108. 
Zmiana wysięgu może być realizowane przez

109. 
Wysięgnik teleskopowy podestu

110. 
Zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny) w układzie hydraulicznym podestu zapewnia ochronę przed

111. 
Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?

112. 
Zawory zwrotne (zamki hydrauliczne) montuje się w układach

113. 
Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym podestu jest

114. 
Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym podestu

115. 
Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to:

116. 
Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza

117. 
Zamki hydrauliczne instalowane w układach hydraulicznych podestów

118. 
Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu

119. 
Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym podestu jest

120. 
Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

121. 
Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym podestu może być realizowane w sposób

122. 
Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym podestu podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia kieruje olej

123. 
W którym miejscu montowane są zawory zwrotne sterowane (tzw. zamki hydrauliczne)?

124. 
Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala

125. 
Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej

126. 
Co to jest "krawędź wywrotu"?

127. 
Dopuszczalna prędkość wiatru podczas pracy podestem wynosi

128. 
Podesty ruchome są przeznaczone do

129. 
Zabezpieczenia typu mechanicznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to

130. 
Zabezpieczenia typu elektrycznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to

131. 
Korekty rozstawienia podpór można dokonać

132. 
Awaryjne opuszczanie w podestach wolnobieżnych nożycowych realizowane jest najczęściej

133. 
Czujnik złożenia wysięgnika podestu montowanego na pojeździe w pozycje transportowa zabezpiecza przed

134. 
Kontakty poprawnego rozłożenia podpór w kierunku dół w podeście przejezdnym

135. 
Narzędzia i elementy znajdujące się na platformie roboczej

136. 
Na platformie roboczej mogą znajdować się

137. 
Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnej wysokości?

138. 
Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnym wysięgu?

139. 
Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od

140. 
Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od

141. 
Rozstawienie podestu przy krawędzi wykopu

142. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny pomiar bezpiecznej odległości podestu od krawędzi wykopu

143. 
Bezpieczna odległość pracy podestu od linii elektroenergetycznej

144. 
Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 do 15 kV wynosi

145. 
Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 30 do 110 kV wynosi

146. 
Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 15 do 30 kV wynosi

147. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych

148. 
Praca podestu w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest

149. 
Wchodzenie lub schodzenie na/z platformy roboczej możliwe jest

150. 
W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu

151. 
W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu

152. 
Zapewnienie odpowiedniego poziomu elektrolitu w akumulatorach podestów przejezdnych elektrycznych należy do obowiązku

153. 
W ramach obsługi codziennej i oceny akumulatorów podestów przejezdnych elektrycznych operator sprawdza

154. 
Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien

155. 
Świecąca się lub migająca lampka serwisowa oznacza ze

156. 
Sprawne dźwignie sterujące

157. 
W przypadku podestów wyposażonych w dwa lub więcej miejsc do sterowania

158. 
W ramach obsługi codziennej operator sprawdza czy

159. 
Sprawny układ bezpieczeństwa z chwila rozłożenia podpór w podestach nożycowych powinien

160. 
Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w podestach przeprowadza się

161. 
O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna wartość opadania platformy roboczej wynosi

162. 
Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność podestu

163. 
Niebezpieczne ruchy podestu wysięgnikowego które są wyłączane w przypadku przeciążenia to

164. 
Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego podestu operator sprawdza m.in.

165. 
Wyciek zewnętrzny oleju w układzie hydraulicznym podestu będzie dyskwalifikował urządzenie z bezpiecznej eksploatacji gdy

166. 
Nieszczelność w układzie hydraulicznym podestów może się objawiać

167. 
Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator

168. 
Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator

169. 
Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego operator

170. 
"Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia może być spowodowany

171. 
Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza

172. 
O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość wsunięcia się podpory podczas próby szczelności wynosi

173. 
Podczas uwalniania uwiezionej osoby z platformy roboczej należy

174. 
Zwiększanie przez operatora wysokości roboczej podestu nożycowego

175. 
Układanie podkładów pod podpory podestu

176. 
Przed rozstawieniem podestu w nowym miejscu pracy operator powinien

177. 
O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem bezpośrednim należy wykonać

178. 
Próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem pośrednim wykonuje się

179. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

180. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

181. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

182. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 11 m

183. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 7 m

184. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m

185. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m

186. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg

187. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

188. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

189. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

190. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 17 m i wysięgu 11 m

191. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m

192. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m

193. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 26 m i wysięgu 7 m

194. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg uniesionej na wysokość 22 m

195. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 230 kg uniesionej na wysokość 17 m

196. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 100 kg uniesionej na wysokość 14 m

197. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 100 kg uniesionej na wysokość 18 m

198. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

199. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

200. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

201. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 21 m i wysięgu 11 m

202. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m

203. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 20 m i wysięgu 10 m

204. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 19 m i wysięgu 11 m

205. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215kg uniesionej na wysokość 22 m

206. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215 kg uniesionej na wysokość 17 m

207. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 115 kg uniesionej na wysokość 14 m

208. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 80 kg uniesionej na wysokość 18 m

209. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

210. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 16 m i wysięgu 8 m

211. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 10 m

212. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg

213. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

214. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

215. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 12 m i wysięgu 4 m

216. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 8 m i wysięgu 6 m

217. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg

218. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 80 kg

219. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 240 kg

220. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

221. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

222. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

223. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

224. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 23 m i wysięgu 6 m

225. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m

226. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalna dopuszczalna ilość osób jaką można podnieść na wysokość 24 m

227. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalna dopuszczalna ilość osób jaką można podnieść na wysokość 18 m przy wysięgu 10m

228. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg

229. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

230. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

231. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 6 m od osi obrotu

232. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej po lewej stronie pojazdu w odległości 8 m od osi obrotu

233. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 200 kg

234. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 120 kg

235. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 80 kg

236. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

237. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

238. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż, która z pozycji uniesienia platformy jest niemożliwa

239. 
W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu

KA-Technical Group

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 91 i

59-300 Lubin

KONTAKT

Tel: + 48 506-045-043

Tel: + 48 696-085-022

E-mail: biuro@ka-technical.com