Skip Navigation to Content
Home ≫ Egzamin – podesty stacjonarne

Zapraszamy do zapoznania się z zestawem pytań egzaminacyjnych na podesty stacjonarne.

1. 
Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

2. 
Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB?

3. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych

4. 
Dozorem technicznym nazywamy

5. 
Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

6. 
Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako

7. 
Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać

8. 
Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

9. 
Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje

10. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

11. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

12. 
W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

13. 
W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

14. 
W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

15. 
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

16. 
Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

17. 
Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to

18. 
Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

19. 
Nieszczęśliwy wypadek to

20. 
Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

21. 
Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje

22. 
Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi

23. 
Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

24. 
Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem

25. 
Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.

26. 
Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

27. 
Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy

28. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone

29. 
Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

30. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

31. 
Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie

32. 
Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

33. 
Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje

34. 
Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest

35. 
Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

36. 
W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący

37. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

38. 
Przeciążanie UTB w trakcie pracy

39. 
Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

40. 
Obowiązki obsługującego określone są

41. 
Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

42. 
Jednostką dozoru technicznego jest

43. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie

44. 
Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z

45. 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

46. 
Instrukcja eksploatacji może nie zawierać

47. 
Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać

48. 
Decyzja wydana przez UDT

49. 
Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

50. 
Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT

51. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne

52. 
Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

53. 
Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację

54. 
Instrukcja eksploatacji to

55. 
Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się

56. 
Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

57. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

58. 
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są

59. 
Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

60. 
Formami dozoru technicznego są

61. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

62. 
Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu

63. 
Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

64. 
Instrukcja stanowiskowa

65. 
Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący

66. 
Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

67. 
Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z

68. 
Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

69. 
Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

70. 
Zamki hydrauliczne zabezpieczają mechanizm przed:

71. 
Próbę szczelności przeprowadzamy z obciążeniem ( Qn-udźwig nominalny):

72. 
Zawór przelewowy służy do:

73. 
W skład budowy podestu stacjonarnego wchodzą między innymi:

74. 
W przypadku, gdy na urządzeniu brak oznaczeń i piktogramów wymaganych przez instrukcję obsługi:

75. 
Prawidłowe jest stwierdzenie:

76. 
Przeciążenie podestu stacjonarnego może nastąpić poprzez:

77. 
Który z zaworów nie występuje w układach hydraulicznych w podestach stacjonarnych?

78. 
Podłoga platformy podestu stacjonarnego powinna być:

79. 
Stateczność podestu stacjonarnego zależy od:

80. 
Bramka wejściowa na platformę roboczą otwiera się:

81. 
Zabezpieczenia elektryczne to:

82. 
Obsługującemu podest stacjonarny zabrania się:

83. 
Przyczyną wypadków na podestach są:

84. 
Udźwig podestu stacjonarnego to:

85. 
Przed rozpoczęciem pracy obsługujący podestem stacjonarnym powinien:

86. 
Do obowiązków obsługującego należy:

87. 
Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się

88. 
Sygnał „STOP", na który należy bezzwłocznie zareagować może podać:

89. 
W przypadku awarii sterowania lub zaniku napięcia obsługujący:

90. 
Strefa bezpieczeństwa podczas pracy podestem stacjonarnym będącym w ruchu zależy od:

91. 
Aby zwiększyć wysokość roboczą podestu masztowego dopuszcza się:

92. 
Jakie cechy powinien posiadać łącznik bezpieczeństwa STOP?

93. 
Czynniki atmosferyczne wpływające bezpośrednio na bezpieczeństwo pracy to:

94. 
Średnio na osobę wchodzącą na pomost roboczy przyjmujemy:

95. 
Podesty stacjonarne wyposażone są w możliwość opuszczania awaryjnego:

96. 
Instrukcja obsługi podestu stacjonarnego powinna być:

97. 
Zabezpieczeniami mechanicznymi platformy roboczej są:

98. 
Urządzeniami bezpieczeństwa w podestach hydraulicznych są:

99. 
Łącznik bezpieczeństwa STOP służy do:

100. 
Dźwignie i przyciski służące do sterowania urządzeniem:

101. 
Elementem wytwarzającym ciśnienia w układzie hydraulicznym podestu stacjonarnego jest:

102. 
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest:

103. 
Obowiązkiem obsługującego jest:

104. 
Dozwolona jest praca przy wietrze nieprzekraczającym:

105. 
Czy każdy podest ma być wyposażony w możliwość opuszczania awaryjnego:

106. 
Sprawdzanie działania łączników krańcowych:

107. 
Aby sprawdzić działanie awaryjnego opuszczania należy:

KA-Technical Group

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 91 i

59-300 Lubin

KONTAKT

Tel: + 48 506-045-043

Tel: + 48 696-085-022

E-mail: biuro@ka-technical.com