Skip Navigation to Content
Home ≫ ≫

Zapraszamy do zapoznania się z zestawem pytań egzaminacyjnych na żurawie przewoźne i przenośne (HDS)

1. 
Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

2. 
Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB?

3. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych

4. 
Dozorem technicznym nazywamy

5. 
Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

6. 
Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako

7. 
Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać

8. 
Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

9. 
Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje

10. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

11. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

12. 
W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

13. 
W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

14. 
W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

15. 
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

16. 
Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

17. 
Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to

18. 
Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

19. 
Nieszczęśliwy wypadek to

20. 
Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga

21. 
Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

22. 
Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje

23. 
Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi

24. 
Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

25. 
Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem

26. 
Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.

27. 
Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

28. 
Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy

29. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone

30. 
Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

31. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

32. 
Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie

33. 
Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

34. 
Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje

35. 
Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest

36. 
Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

37. 
W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący

38. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

39. 
Przeciążanie UTB w trakcie pracy

40. 
Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

41. 
Obowiązki obsługującego określone są

42. 
Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

43. 
Jednostką dozoru technicznego jest

44. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie

45. 
Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z

46. 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

47. 
Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

48. 
Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

49. 
Decyzja wydana przez UDT:

50. 
Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

51. 
Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT

52. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne

53. 
Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

54. 
Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację

55. 
Instrukcja eksploatacji to

56. 
Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się

57. 
Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

58. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

59. 
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są

60. 
Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

61. 
Obsługującemu nie wolno

62. 
Formami dozoru technicznego są

63. 
Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków

64. 
Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

65. 
Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest

66. 
Przenoszenia ładunków nad osobami jest

67. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

68. 
Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu

69. 
Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

70. 
Instrukcja stanowiskowa

71. 
Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący

72. 
Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

73. 
Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z

74. 
Masą netto 1000 l wody wynosi ok

75. 
Masą ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi

76. 
Masą 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi

77. 
Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie

78. 
Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

79. 
Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

80. 
Do parametrów żurawia zaliczamy:

81. 
Zamek hydrauliczny (zawór zwrotny sterowany) w układzie hydraulicznym żurawia zapewnia ochronę przed:

82. 
Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?

83. 
Zawory zwrotne sterowane (zamki hydrauliczne) montuje się w układach:

84. 
Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym żurawia jest

85. 
Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym żurawia ma za zadanie

86. 
Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to:

87. 
Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza

88. 
Zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane) instalowane w układach hydraulicznych żurawi przeładunkowych:

89. 
Tzw. zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane):

90. 
Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu:

91. 
Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym żurawia jest

92. 
Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

93. 
Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym żurawia może być realizowane w sposób:

94. 
Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym żurawia:

95. 
Jaki zawór w układzie hydraulicznym żurawia może być zintegrowany z siłownikiem?

96. 
Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym żurawia podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju kieruje go:

97. 
Gdzie znajdują się zawory zwrotne sterowane (zamki)?

98. 
Łącznik bezpieczeństwa STOP jest:

99. 
Gdzie w żurawiu przeładunkowym znajduje się łącznik bezpieczeństwa STOP?

100. 
W skład mechanizmu obrotu żurawia wchodzi:

101. 
Moment wywracający żurawia wzrasta:

102. 
W przypadku gdy moment ustalający jest większy od momentu wywracającego:

103. 
Wysięg żurawia przeładunkowego:

104. 
Rozstawione podpory żurawia przeładunkowego:

105. 
Wysięg żurawia jest to odległość pozioma pomiędzy punktem mocowania urządzenia chwytającego na wysięgniku a

106. 
Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?

107. 
Zwiększenie wysięgu może być realizowane przez:

108. 
Wysięgnik teleskopowy żurawia:

109. 
Wykres udźwigów żurawia przedstawia zależność:

110. 
Wysięgnik pomocniczy żurawia przeładunkowego:

111. 
Na stateczność żurawia przeładunkowego ma wpływ:

112. 
Z przeciążeniem konstrukcji nośnej żurawia mamy do czynienia w przypadku:

113. 
Przedstawiony rysunek pokazuje:

114. 
Przedstawiony rysunek określa wskazania dla:

115. 
Przedstawiony rysunek określa wskazania:

116. 
Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o:

117. 
Przedstawiony symbol graficzny dotyczy:

118. 
Wychylenie dźwigni w kierunku C (zgodnie z rysunkiem) powoduje:

119. 
Wychylenie dźwigni w kierunku B (zgodnie z rysunkiem) powoduje:

120. 
Wychylenie dźwigni w kierunku C (zgodnie z rysunkiem) powoduje:

121. 
Przedstawiony symbol graficzny dotyczy:

122. 
Przedstawiony symbol graficzny dotyczy:

123. 
Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o:

124. 
Praca żurawiem przenośnym z pęknięta podpora jest:

125. 
Jakie dane odczytuje ogranicznik udźwigu?

126. 
Blokada transportowa podpór żurawi służy do:

127. 
Sterowanie bezpośrednie to:

128. 
Sterowanie pośrednie to:

129. 
Synchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza:

130. 
Asynchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza:

131. 
Zabezpieczenia stosowane w hakach żurawi to:

132. 
Graniczne parametry zużycia haka określa:

133. 
O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne wytarcie gardzieli haka żurawia wynosi:

134. 
O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wynosi:

135. 
Stan techniczny haka określa się na podstawie:

136. 
W celu regeneracji haka możemy:

137. 
Karta haka jest to:

138. 
Wysięgnik pomocniczy montowany w niektórych żurawiach to:

139. 
Podpora żurawia to:

140. 
Ogranicznik udźwigu nie zabezpiecza przed:

141. 
Urządzenia sterownicze po zwolnieniu nacisku powinny:

142. 
Kryteria zużycia lin to miedzy innymi:

143. 
Zmniejszenie średnicy zewnętrznej liny nośnej może być spowodowane:

144. 
Żurawie przeładunkowe mogą być instalowane na podwoziu:

145. 
Zgodnie z przedstawionym diagramem wysięgnik teleskopowy żurawia składa się z:

146. 
Elementy budowy haka to:

147. 
Obsługującemu żuraw z koszem do podnoszenia ludzi montowanym bezpośrednio do wysięgnika (zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji) może być osoba która:

148. 
W oparciu o przedstawiony rysunek określ jakie ruchy niebezpieczne zostaną odłączone w przypadku zadziałania ogranicznika obciążenia

149. 
W oparciu o przedstawiony rysunek określ jakie ruchy niebezpieczne zostaną odłączone w przypadku zadziałania ogranicznika obciążenia

150. 
Sterowanie ruchem podpór żurawia z ładunkiem zawieszonym na haku żurawia jest:

151. 
W jaki sposób realizowana jest kontrola obciążenia w żurawiach przenośnych:

152. 
O ile wytwórca nie określi inaczej ogranicznik udźwigu powinien zadziałać gdy masa ładunku przekroczy

153. 
Prędkość wiatru, po przekroczeniu której praca żurawiem przenośnym jest zabroniona

154. 
Maksymalne nachylenie podłoża na którym rozstawiany jest żuraw nie może przekraczać

155. 
Przed rozstawieniem żurawia w nowym miejscu pracy obsługujący powinien:

156. 
Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od:

157. 
Przed podjęciem prac rozładunkowych obsługujący żurawia ma obowiązek:

158. 
Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

159. 
Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

160. 
Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego obsługujący:

161. 
Nieszczelność w układzie hydraulicznym żurawi może się objawiać:

162. 
Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym obsługujący sprawdza:

163. 
O ile wytwórca nie określi inaczej próbę szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wykonujemy:

164. 
Teleskopowanie układu wysięgnikowego wraz z podwieszonym ładunkiem jest:

165. 
Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność żurawia:

166. 
O ile producent nie określa inaczej skuteczność działania zaworów zwrotnych sterowanych (zamków hydraulicznych) żurawia należy sprawdzić:

167. 
Do parametrów żurawia zaliczamy:

168. 
Bezpośrednio po zakończeniu pracy, obsługujący żurawia ma obowiązek:

169. 
Nadmiernie rozbujany ładunek może spowodować:

170. 
Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w żurawiach przeładunkowych ze sterowaniem bezpośrednim przeprowadza się:

171. 
Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala

172. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ po przekroczeniu jakiego wysięgu zadziała ogranicznik udźwigu żurawia o oznaczeniu 600 T z podwieszonym ładunkiem o masie 700 kg:

173. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jakim wysięgu zadziała ogranicznik udźwigu żurawia z podwieszonym ładunkiem o masie 3320 kg:

174. 
Czy obsługujący może sprawdzić ogranicznik udźwigu w żurawiu przenośnym?

175. 
Praca żurawia bez podpór:

176. 
Praca żurawiem podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi jest:

177. 
Minimalna temperatura po przekroczeniu której żurawiem nie można pracować:

178. 
Dopuszczalna maksymalna prędkość wiatru przy której można bezpiecznie pracować żurawiem:

179. 
Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia w żurawiu może mieć wpływ:

180. 
Układanie podkładów pod podpory żurawia:

181. 
Podkładów pod podpory nie stosuje się:

182. 
Z uwagi na brah wystarczającego miejsca na rozłożenie podpór obsługujący żurawia może:

183. 
Podpory żurawia należy rozstawiać:

184. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od wykopu:

185. 
Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od:

186. 
Rozstawienie żurawia przy krawędzi niezabezpieczonego wykopu:

187. 
Bezpieczna odległość żurawia od linii elektroenergetycznej:

188. 
Obowiązujące minimalne odległości od linii elektroenergetycznych wynikają z:

189. 
Jaka jest bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1kV do 15kV:

190. 
Jaka jest bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 110 kV:

191. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych:

192. 
Praca żurawia w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest:

193. 
Dopuszczalna odległość pracy żurawia od napowietrznej linii elektroenergetycznej mierzy się:

194. 
Podczas podnoszenia i przemieszczania ładunków niedopuszczalne jest:

195. 
Podnoszenie ładunków o masie większej niż udźwig dopuszczalny jest:

196. 
O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w żurawiach ze sterowaniem bezpośrednim wykonujemy:

197. 
Podczas rozładunku materiałów z mobilnych środków transportowych obsługujący ma obowiązek upewnić się:

198. 
W których miejscach przebywanie hakowych jest niedozwolone lub niewłaściwe?

199. 
Podczas operacji podnoszenia obsługujący żurawia:

200. 
Eksploatacja żurawia z hakiem pozbawionym fabrycznego zabezpieczenia gardzieli haka jest:

201. 
Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

202. 
Korzystając z przedstawionego diagramu wskaż odpowiednia wartość wysięgu i ładunku próbnego podczas przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej żurawia:

203. 
O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość opadania ładunku żurawi przenośnych budowlanych (o wysięgu poniżej 12m) podczas próby szczelności wynosi:

204. 
O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość opadania ładunku żurawi przeładunkowych do drewna podczas próby szczelności wynosi:

205. 
Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego żurawia obsługujący sprawdza:

206. 
Podczas obsługi codziennej obsługujący żurawia ma obowiązek:

207. 
W przypadku braku możliwości obserwacji przez obsługującego całej drogi jaka pokonuje ładunek:

208. 
Przy eksploatacji żurawia przeładunkowego do drewna:

209. 
Nadmiernie rozbujany ładunek może spowodować:

210. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podnieść ładunek o masie 3,4t:

211. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,4t:

212. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

213. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

214. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaką można podać na odległość 10 m:

215. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaką można podać na odległość 20 m:

216. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,32 t:

217. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,32 t:

218. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

219. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

220. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 4 m:

221. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 13 m:

222. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 890 kg:

223. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 620 kg:

224. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

225. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

226. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 4 m, przy wysokości 5,8 m:

227. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 1,8 m, przy wysokości 4 m:

228. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3980 kg:

229. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

230. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

231. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 7,2 m

232. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3790 kg:

233. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3790 kg:

234. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

235. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

236. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 12,25 m:

237. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 17 m:

238. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

239. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1300 kg żurawiem oznaczonym symbolem 700T:

240. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1350 kg żurawiem oznaczonym symbolem 600T:

241. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawi:

242. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

243. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 10 m, żurawiem oznaczonym symbolem 600T:

244. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 8 m żurawiem oznaczonym symbolem 600T:

245. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1290 kg:

246. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1290 kg:

247. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

248. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

249. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 12,35 m:

250. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 6,35 m:

251. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 6470 kg:

252. 
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 6470 kg:

253. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

254. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

255. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 13,9 m:

256. 
W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 6,95 m:

257. 
Poniższy rysunek przedstawia cechę?

258. 
Poniższy rysunek przedstawia cechę?

259. 
Poniższy rysunek przedstawia cechę?

260. 
Trawersa służy do?

261. 
Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi?

262. 
Skrót DOR oznacza?

263. 
Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić?

264. 
Na redukcje DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa?

265. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego?

266. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego?

267. 
Na rysunku pokazana jest?

268. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego?

269. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego?

270. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa ) dla zawiesia dwucięgnowego?

271. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa ) dla zawiesia dwucięgnowego?

272. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego?

273. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego?

274. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego?

275. 
Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy?

276. 
Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy?

277. 
Poniższy rysunek przedstawia?

278. 
Poniższy rysunek przedstawia?

279. 
Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do?

280. 
Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do?

281. 
Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada?

282. 
Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach?

283. 
Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od?

284. 
Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek?

285. 
Zawiesie to?

286. 
Zawiesia możemy podzielić?

287. 
DOR zawiesia pasowego można określić?

288. 
Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej?

289. 
Zawiesia łańcuchowe?

290. 
Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy α stosowany w zawiesiu może wynieść?

291. 
Maksymalny kąt β w zawiesiu może wynieść?

292. 
Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy?

293. 
Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy?

294. 
Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy?

295. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego?

296. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego?

297. 
O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to?

298. 
O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi?

299. 
Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

300. 
Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego α?

301. 
Kąty α i β w odniesieniu do zawiesi?

302. 
Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy?

303. 
Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest?

304. 
Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest?

305. 
Poniższy rysunek przedstawia?

306. 
Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi?

307. 
Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym β 60° wynosi?

308. 
Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym β 45° wynosi?

309. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka?

310. 
Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 55° nie może przekraczać?

311. 
Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 40° nie może przekraczać?

312. 
Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 50° nie może przekraczać?

313. 
Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 65° nie może przekraczać?

314. 
W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego?

315. 
W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego?

316. 
W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego?

317. 
Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej?

318. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej?

319. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych?

320. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości?

321. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych?

322. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej?

323. 
Na zdjęciu poniżej symbol α oznacza?

324. 
Na zdjęciu poniżej symbol β oznacza?

325. 
Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku?

Leave a Reply