Skip Navigation to Content
Home ≫ ≫

Zapraszamy do zapoznania się z zestawem pytań egzaminacyjnych na wózki widłowe.

1. 
Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

2. 
Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB?

3. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych

4. 
Dozorem technicznym nazywamy

5. 
Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

6. 
Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako

7. 
Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać

8. 
Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

9. 
Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje

10. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

11. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

12. 
W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

13. 
W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

14. 
W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

15. 
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

16. 
Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

17. 
Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to

18. 
Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

19. 
Nieszczęśliwy wypadek to

20. 
Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga

21. 
Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

22. 
Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje

23. 
Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi

24. 
Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

25. 
Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem

26. 
Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.

27. 
Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

28. 
Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy

29. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone

30. 
Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

31. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

32. 
Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie

33. 
Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

34. 
Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje

35. 
Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest

36. 
Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

37. 
W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący

38. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

39. 
Przeciążanie UTB w trakcie pracy

40. 
Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

41. 
Obowiązki obsługującego określone są

42. 
Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

43. 
Jednostką dozoru technicznego jest

44. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie

45. 
Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z

46. 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

47. 
Instrukcja eksploatacji może nie zawierać

48. 
Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać

49. 
Decyzja wydana przez UDT

50. 
Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

51. 
Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT

52. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne

53. 
Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

54. 
Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację

55. 
Instrukcja eksploatacji to

56. 
Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się

57. 
Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

58. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

59. 
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są

60. 
Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

61. 
Obsługującemu nie wolno

62. 
Formami dozoru technicznego są

63. 
Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków

64. 
Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

65. 
Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest

66. 
Przenoszenia ładunków nad osobami jest

67. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

68. 
Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu

69. 
Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

70. 
Instrukcja stanowiskowa

71. 
Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący

72. 
Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

73. 
Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z

74. 
Masą netto 1000 l wody wynosi ok:

75. 
Masą ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi

76. 
Masą 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi

77. 
Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie

78. 
Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

79. 
Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

80. 
Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?

81. 
Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed

82. 
Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest

83. 
Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

84. 
Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie

85. 
Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się

86. 
Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu

87. 
Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

88. 
Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

89. 
Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu

90. 
Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego

91. 
W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest

92. 
Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa

93. 
Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym

94. 
Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to

95. 
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest

96. 
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

97. 
Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych

98. 
Kto decyduje o rodzaju i wielkości opon zastosowanych w wózku

99. 
Graniczne zużycie opon super elastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to

100. 
Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji

101. 
Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o

102. 
Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni

103. 
Widząc świecąca się kontrolkę operator

104. 
Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje

105. 
Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje

106. 
Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora muszą być wyposażone w

107. 
Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez

108. 
W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi

109. 
Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu

110. 
Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?

111. 
Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego?

112. 
Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe

113. 
W wózkach podnośnikowych łańcuch mechanizmu podnoszenia jest

114. 
Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

115. 
Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

116. 
Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

117. 
Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

118. 
Zapalona lub migająca lampka kontrolna

119. 
Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien

120. 
Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez

121. 
Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny

122. 
Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka

123. 
Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje

124. 
Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy

125. 
Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to

126. 
Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?

127. 
Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza

128. 
Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi

129. 
Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się

130. 
"Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany

131. 
Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać

132. 
Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej

133. 
Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza

134. 
O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć

135. 
O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

136. 
O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

137. 
Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi

138. 
O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi

139. 
Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać

140. 
Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje

141. 
Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać

142. 
Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje

143. 
Akumulatory kwasowe można ładować

144. 
Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka

145. 
Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest

146. 
Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna

147. 
Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do

148. 
W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek

149. 
Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać

150. 
Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera

151. 
Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do

152. 
Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować

153. 
Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma

154. 
Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi

155. 
Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza

156. 
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczna eksploatację, operator wózka

157. 
Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien

158. 
Po zakończeniu pracy operator powinien

159. 
Sprawne dźwignie sterujące

160. 
Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje

161. 
Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w

162. 
Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji

163. 
Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać

164. 
Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, ze jego działanie jest nieprawidłowe powinien

165. 
W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien

166. 
W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien

167. 
W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator

168. 
Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując

169. 
Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców

170. 
Schodząc z fotela operatora, Obsługujący wózek powinien

171. 
Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje

172. 
Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy

173. 
Ładunek należy transportować

174. 
Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator

175. 
Podczas wjazdu na pochyłą rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator

176. 
Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest

177. 
Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien

178. 
Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy

179. 
Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany

180. 
Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy

181. 
Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10℃

182. 
Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30℃

183. 
W oparciu o tabele określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału

184. 
W oparciu o tabele, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm

185. 
Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać

186. 
Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien

187. 
Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?

188. 
Przyczyna utraty stateczności wózka może być

189. 
Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona

190. 
Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie

191. 
Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy

192. 
Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowcza operator powinien sprawdzić

193. 
Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy

194. 
Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka

195. 
Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy

196. 
Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły

197. 
W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator

198. 
W chwili wywracania się wózka należy

199. 
Wózek może stracić stateczność na skutek

200. 
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić

201. 
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi

202. 
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

203. 
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

204. 
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi

205. 
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (pięty) wynosi

206. 
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi

207. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

208. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

209. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

210. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

211. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

212. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

213. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

214. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

215. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A

216. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

217. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

218. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

219. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

220. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

221. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

222. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

223. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

224. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m

225. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m

226. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m

227. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m

228. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B

229. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony A

230. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B

231. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A

232. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A

233. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B

234. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm

235. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm

236. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm

237. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B

238. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A

239. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

240. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

241. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

242. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

243. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

244. 
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

245. 
Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczy o

Leave a Reply