Skip Navigation to Content
Home ≫ ≫

Zapraszamy do zapoznania się z zestawem pytań egzaminacyjnych na suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia.

1. 
Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

2. 
Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB?

3. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych

4. 
Dozorem technicznym nazywamy

5. 
Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

6. 
Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako

7. 
Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać

8. 
Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

9. 
Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje

10. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

11. 
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

12. 
W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

13. 
W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

14. 
W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

15. 
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

16. 
Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

17. 
Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to

18. 
Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

19. 
Nieszczęśliwy wypadek to

20. 
Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga

21. 
Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

22. 
Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje

23. 
Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi

24. 
Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

25. 
Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem

26. 
Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.

27. 
Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

28. 
Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy

29. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone

30. 
Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

31. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

32. 
Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie

33. 
Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

34. 
Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje

35. 
Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest

36. 
Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

37. 
W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący

38. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

39. 
Przeciążanie UTB w trakcie pracy

40. 
Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

41. 
Obowiązki obsługującego określone są

42. 
Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

43. 
Jednostką dozoru technicznego jest

44. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie

45. 
Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z

46. 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

47. 
Instrukcja eksploatacji może nie zawierać

48. 
Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać

49. 
Decyzja wydana przez UDT

50. 
Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

51. 
Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT

52. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne

53. 
Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

54. 
Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację

55. 
Instrukcja eksploatacji to

56. 
Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się

57. 
Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

58. 
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

59. 
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są

60. 
Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

61. 
Obsługującemu nie wolno

62. 
Formami dozoru technicznego są

63. 
Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków

64. 
Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

65. 
Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest

66. 
Przenoszenia ładunków nad osobami jest

67. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

68. 
Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu

69. 
Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

70. 
Instrukcja stanowiskowa

71. 
Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący

72. 
Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

73. 
Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z

74. 
Masą netto 1000 l wody wynosi ok

75. 
Masą ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi

76. 
Masą 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi

77. 
Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie

78. 
Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

79. 
Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

80. 
Łącznik suwnicy:

81. 
Łapy oporowe to:

82. 
Zgarniacze to:

83. 
Kleszcze szynowe to:

84. 
Jakie są różnice miedzy wciągnikiem a wciągarką?

85. 
Zabezpieczeniami elektrycznymi stosowanymi w budowie suwnic są:

86. 
Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie suwnic są:

87. 
Jaki element konstrukcji nośnej łączy czołownice?

88. 
Gdzie montowane są łapy oporowe?

89. 
Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie linowym?

90. 
Łącznik główny nie powinien rozłączać obwodów:

91. 
Głównymi elementami konstrukcji nośnej suwnicy są:

92. 
Do czego służy blokada zerowa?

93. 
W mechanizmach podnoszenia suwnic ogólnego przeznaczenia powinno się stosować hamulce:

94. 
Łącznik STOP:

95. 
”Łącznik suwnicy” powinien znajdować się:

96. 
Elementami zabezpieczającymi typu mechanicznego są:

97. 
Które z wymienionych poniżej elementów są zabezpieczeniami typu mechanicznego?

98. 
O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne wytarcie gardzieli haka suwnicy ogólnego przeznaczenia?

99. 
O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka?

100. 
Jakie zabezpieczenia mechaniczne znajdują się na czołownicy?

101. 
O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne zmniejszenie średnicy liny ze względu na wytarcie zewnętrznej warstwy drutów?

102. 
Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w wiatromierz?

103. 
Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w kleszcze przeciwwiatrowe?

104. 
Czy każda suwnica sterowana z kabiny musi posiadać blokadę zerowa?

105. 
Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do:

106. 
Zderzaki suwnicy to:

107. 
Kompletne sprawdzenie hamulca mechanizmu podnoszenia polega na:

108. 
Zadaniem łapy oporowej jest:

109. 
Blokada zerowa suwnic sterowanych z kabiny uniemożliwia:

110. 
Do czego służą zabezpieczenia przeciwwiatrowe?

111. 
Na zdjęciu przedstawiono suwnice:

112. 
Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra":

113. 
Co oznacza napis na moście suwnicy Q = 10 t + 10 t?

114. 
Co to jest blokada krzyżowa w kasecie sterującej?

115. 
Nastawniki to elementy suwnicy służące do:

116. 
Mechanicznym ogranicznikiem jazdy suwnicy montowanym na torze jezdnym jest:

117. 
Ile wynosi udźwig nominalny suwnicy o oznaczeniu Q=10/3,2 t ?

118. 
Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje:

119. 
Czołownica to element:

120. 
O ile producent nie określił inaczej, łączniki krańcowe mechanizmu jazdy suwnicy maja za zadanie:

121. 
Łącznik STOP na stanowisku operatora suwnicy służy do:

122. 
W przypadku pracy dwóch lub kilku suwnic na jednym torowisku, zabezpieczenia elektryczne zapobiegające najechaniu suwnic na siebie to:

123. 
Kierunki jazdy w suwnicy sterowanej radiowo powinny być oznaczone:

124. 
Skrót GNP oznacza:

125. 
Zabezpieczeniem przed wypadnięciem ładunku z gardzieli haka jest:

126. 
Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP?

127. 
Dźwigar suwnicy to:

128. 
Jakiego typu haki można stosować w zbloczach?

129. 
W jakich suwnicach nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?

130. 
O ile wytwórca nie określi inaczej, minimalna odległość w jakiej musi zatrzymać się zblocze hakowe, licząc od najniżej położonych elementów suwnicy wynosi:

131. 
Zderzaki suwnicy montowane są:

132. 
Jaka jest dopuszczalna liczba widocznych pęknięć haka suwnicy?

133. 
Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia suwnic może być:

134. 
Oznaczenie udźwigu suwnicy 8t+8t informuje o tym, ze:

135. 
Do podstawowych parametrów wciągnika należy:

136. 
Sprawdzenie blokady zerowej:

137. 
Podczas sprawdzenia blokady zerowej:

138. 
Czy obsługującemu wolno w pewnych sytuacjach przeciążać suwnice podczas pracy?

139. 
Czy zawiesie można zaczepić na końcu haka (na rogu haka)?

140. 
Podnoszenie ładunków przez otwór w stropie z niżej położonej kondygnacji:

141. 
Podczas załadunku samochodu ciężarowego za pomocą suwnicy kierowca pojazdu powinien znajdować się:

142. 
W przypadku rozkołysania ładunku należy:

143. 
Metr sześcienny stali w przybliżeniu wazy:

144. 
Ładunek blach stalowych o objętości 0,5 metra sześciennego:

145. 
W przypadku podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatowi suwnicy należy:

146. 
Ładunki wolno składować:

147. 
Suwnica z chwytnikiem pneumatycznym może służyć do podnoszenia:

148. 
Próba hamulca mechanizmu podnoszenia jest negatywna jeśli:

149. 
O ile producent nie przewidział inaczej, łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku "dół" powinien być tak ustawiony aby:

150. 
Istotnym kryterium zużycia haka jest:

151. 
Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra" wykonuje się:

152. 
Pękniętą splotka liny nośnej suwnicy powoduje, że:

153. 
Poniższy rysunek przedstawia cechę:

154. 
Poniższy rysunek przedstawia cechę:

155. 
Poniższy rysunek przedstawia cechę:

156. 
Trawersa służy do:

157. 
Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi:

158. 
Skrót DOR oznacza:

159. 
Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić:

160. 
Na redukcje DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa:

161. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:

162. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:

163. 
Na rysunku pokazana jest:

164. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego:

165. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego:

166. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego:

167. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego:

168. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

169. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

170. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

171. 
Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy:

172. 
Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy:

173. 
Poniższy rysunek przedstawia:

174. 
Poniższy rysunek przedstawia:

175. 
Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

176. 
Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

177. 
Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada:

178. 
Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach:

179. 
Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od:

180. 
Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek:

181. 
Zawiesie to:

182. 
Zawiesia możemy podzielić:

183. 
DOR zawiesia pasowego można określić:

184. 
Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej:

185. 
Zawiesia łańcuchowe:

186. 
Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy α stosowany w zawiesiu może wynieść:

187. 
Maksymalny kąt beta w zawiesiu może wynieść:

188. 
Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy:

189. 
Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy:

190. 
Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy:

191. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:

192. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:

193. 
O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to:

194. 
O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi:

195. 
Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

196. 
Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa:

197. 
Kąty alfa i beta w odniesieniu do zawiesi:

198. 
Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy:

199. 
Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest:

200. 
Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest:

201. 
Poniższy rysunek przedstawia:

202. 
Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi:

203. 
Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 60° wynosi:

204. 
Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 45° wynosi:

205. 
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka:

206. 
Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 55° nie może przekraczać:

207. 
Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 40° nie może przekraczać:

208. 
Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 50° nie może przekraczać:

209. 
Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 65° nie może przekraczać:

210. 
W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

211. 
W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

212. 
W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

213. 
Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej:

214. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej:

215. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych:

216. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości:

217. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych:

218. 
Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej:

219. 
Na zdjęciu poniżej symbol alfa oznacza:

220. 
Na zdjęciu poniżej symbol beta oznacza:

221. 
Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku:

222. 
Obsługujący przed rozpoczęciem pracy suwnica powinien:

223. 
W przypadku awarii suwnicy z ładunkiem na haku obsługujący powinien wykonać następujące czynności:

224. 
Obsługującemu zabrania się:

225. 
Sprawdzanie działania łączników krańcowych:

226. 
Próbę hamulca przeprowadza się:

227. 
W przypadku gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta:

228. 
Gdy suwnica ulegnie uszkodzeniu:

229. 
Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się:

230. 
Ogranicznikiem ruchów roboczych mechanizmów suwnicy jest:

231. 
Po zakończonej pracy, zblocze hakowe:

232. 
Co oznacza informacja 20/5 t umieszczona na suwnicy?

233. 
Co oznacza napis na suwnicy 25 t + 5 t?

234. 
Na jakiej wysokości nad osobami można przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?

235. 
Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?

236. 
W jakim celu stosuje się blokadę zerowa nastawników?

237. 
Jak należy zapobiegać wahaniom dużych gabarytowo ładunków?

238. 
Kiedy powinno stosować się trawersę?

239. 
Czy wolno podnosić ładunki tkwiące w ziemi lub przymarznięte?

240. 
Czy podczas pracy można pozostawić zawieszony ładunek na haku suwnicy bez nadzoru?

241. 
Czy można podnosić jeden ładunek przez dwie lub więcej suwnic?

242. 
Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem:

243. 
Sygnał ”STOP”, na który należy bezzwłocznie zareagować może podać:

244. 
Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym?

245. 
Do przeciągnięcia ładunku lezącego poza polem pracy suwnicy można użyć:

246. 
Operator suwnicy, widząc ludzi na trasie przenoszonego ładunku, powinien:

247. 
W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra operator powinien:

248. 
Po zakończeniu pracy suwnica należy:

249. 
Jeżeli podczas przenoszenia ładunku suwnica operator zauważy samoczynne powolne opuszczanie się ładunku, wówczas:

250. 
Kojarzenie ruchów suwnicy to:

251. 
Chcąc podnieść ładunek o nieznanej masie należy:

252. 
Próbę hamulca mechanizmu podnoszenia wykonujemy:

253. 
Jak należy poprawnie sprawdzić działanie łączników krańcowych w suwnicach dwubiegowych?

254. 
Czy operator suwnicy, wciągnika, wciągarki, po zakończeniu pracy na haku mechanizmu podnoszenia może pozostawić zawiesia:

255. 
Czy obsługujący może eksploatować urządzenie z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia:

256. 
Czy obsługujący może podnosić przemieszczany ładunek gdy liny mechanizmu podnoszenia wciągnika, wciągarki, suwnicy nie są w pionie:

257. 
Zabezpieczenia przeciwwiatrowe obsługujący suwnicy zobowiązany jest uruchomić:

258. 
Nad kontenerami w których mogą przebywać ludzie:

259. 
W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy:

260. 
Blokada zerowa uniemożliwi załączenie suwnicy w przypadku:

261. 
Strefa bezpieczeństwa suwnicy będącej w ruchu zależy od?

Leave a Reply