Skip Navigation to Content
Home ≫ ≫

Zapraszamy do zapoznania się z zestawem pytań egzaminacyjnych na konserwatora UTB.

1. 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

2. 
Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:

3. 
Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do konserwacji urządzenia konserwujący:

4. 
Jednostka dozoru technicznego jest:

5. 
Zakres badania UTB wykonywanego przez inspektora właściwej jednostki dozoru technicznego obejmuje m.in.:

6. 
Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

7. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

8. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do konserwacji urządzeń technicznych ważne są na terenie:

9. 
Prawidłowy wpis w dzienniku konserwacji powinien zawierać m.in.:

10. 
Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

11. 
Dozorem technicznym nazywamy:

12. 
Deklaracja zgodności WE to:

13. 
Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

14. 
Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków konserwującego UTB:

15. 
Do wniosku o badanie odbiorcze UTB wymagana jest dokumentacja uzupełniająca dla:

16. 
Obowiązkiem konserwatora jest m.in.:

17. 
Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

18. 
Wykonanie uzgodnionej naprawy urządzenia technicznego obejmuje m.in.:

19. 
Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

20. 
Terminy badań okresowych i doraźnych UTB określone są:

21. 
Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez konserwatorów urządzeń technicznych może wynikać:

22. 
Do wniosku o badanie odbiorcze UTB należy dołączyć m.in.:

23. 
Jednostką długości zgodną z układem SI jest:

24. 
Zgodnie z rozp. MPiT w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, modernizacji i napraw UTB pomiary elektryczne urządzeń pracujących w pomieszczeniach zamkniętych (z pominięciem urządzeń do przemieszczania osób) należy wykonywać nie rzadziej niż:

25. 
Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

26. 
Urządzenie przedstawione do badań technicznych wykonywanych przez inspektora UDT powinno:

27. 
Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

28. 
Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

29. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne:

30. 
Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

31. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do konserwacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

32. 
Wykonanie pomiarów elektrycznych obejmuje m.in.:

33. 
Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:

34. 
Zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji mogą zostać cofnięte przez:

35. 
Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

36. 
Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:

37. 
Kandydat na konserwatora urządzenie techniczne musi:

38. 
Resurs urządzenia to:

39. 
Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

40. 
W przypadku przekroczenia resursu UTB:

41. 
Przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje:

42. 
Terminy wykonania pomiarów elektrycznych UTB zawarte są w:

43. 
Wykonanie pomiarów elektrycznych odnotowuje się w :

44. 
Zawartość dokumentacji uzupełniającej wynika z :

45. 
Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:

46. 
Konserwującemu nie wolno:

47. 
Czynności konserwujących nie wykonuje się dla UTB, które:

48. 
Obowiązki konserwującego określone są:

49. 
Prawidłowy wpis w dzienniku konserwacji powinien zawierać m.in.:

50. 
Wniosek o badanie urządzenia technicznego można złożyć:

51. 
Prawidłowy wpis w dzienniku konserwacji powinien zawierać m.in.:

52. 
Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego podlega:

53. 
Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

54. 
Zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji urządzeń technicznych są:

55. 
Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

56. 
Która z przedstawionych napraw wymaga uzgodnienia z organem dozoru technicznego:

57. 
Badanie doraźno – eksploatacyjne wykonuje się m.in. po :

58. 
Proces modernizacji UTB obejmuje m.in.:

59. 
O ile wytwórca nie określi inaczej przegląd stanu konstrukcji nośnej w tym i połączeń rozłącznych i nierozłącznych UTB konserwator wykonuje nie rzadziej niż raz na:

60. 
Osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji może wykonywać przeglądy konserwacyjne:

61. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne do konserwacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

62. 
Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

63. 
Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

64. 
Obowiązek sporządzenia dokumentacji określającej stopień wykorzystania resursu UTB spoczywa na:

65. 
W przypadku nieprzestrzegania przez konserwatora przepisów o dozorze technicznym:

66. 
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

67. 
Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

68. 
Proces modernizacji UTB obejmuje m.in.:

69. 
Decyzja wydana przez UDT:

70. 
Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga m.in.:

71. 
Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

72. 
Informacje dotyczące zakresu wykonywanych czynności konserwacyjnych są zawarte w:

73. 
Jednostką siły zgodną z układem SI jest:

74. 
W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :

75. 
Jednostką masy zgodną z układem SI jest:

76. 
Zgodnie z rozp. MPiT w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, modernizacji i napraw UTB pomiary elektryczne urządzeń pracujących na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach o dużej wilgotności należy wykonywać nie rzadziej niż:

77. 
Do wniosku o badanie odbiorcze urządzenia technicznego należy dołączyć:

78. 
Instrukcja eksploatacji może nie zawierać informacji na temat:

79. 
W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

80. 
Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

81. 
Która z przedstawionych napraw nie wymaga uzgodnienia z organem dozoru technicznego?

82. 
Jednostką natężenia prądu elektrycznego zgodną z układem SI jest:

83. 
Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

84. 
Instrukcja eksploatacji to:

85. 
Obowiązkiem konserwatora jest odnotowywanie w dzienniku konserwacji:

86. 
Nieszczęśliwy wypadek to

87. 
Badanie doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. po:

Leave a Reply